Narzędzia dla profesjonalistów

Spó?ka Hitachi to firma z kraju kwitn?cej wi?ni funkcjonuj?ca w wielu sektorach rynku: informatyka (IT), energetyka, elektronika a tak?e budownictwo. W naszym kraju ta firma kojarzy si? przede wszystkim do prac budowlanych, jak przysta?o na japo?skie produkty s? one niezwykle porz?dne oraz pracuj? kilka lat w bardzo wymagaj?cych warunkach. Dzisiaj firma ta obchodzi sto lat dzia?alno?ci firmy, bo zosta?a za?o?ona w 1910 roku. Hitachi to spó?ka technologiczna, która zatrudnia ponad 400 000 ludzi , jej roczne obroty przekraczaj? 100 mld dolarów a taka?e ta firma jest obecna na dwóch najwi?kszych parkietach gie?dowych ?wiata: w Nowym Yorku oraz Tokyo. Natomiast w naszym kraju przedsi?biorstwo to skupia si? g?ównie na dostarczaniu elektronarz?dzi do polskich marketów budowlanych. Hitachi Power Tools Polska Sp. z o.o., to spó?ka, która jest oficjalnym importerem w naszym kraju elektronarz?dzi produkowanych w kilku fabrykach na ca?ym ?wiecie. Hitachi dystrybuuje takie narz?dzia jak: wiertarki, pilarki, przecinarki, kosy mechaniczne, wyrzynarki, no?yce do ci?cia pr?tów, bruzdownice, wkr?tarki, m?otowiertarki, agregaty pr?dotwówrcze,  kompresory, szlifierki k?towe, zszywacze, frezarki a tak?e ró?norodne narz?dzia ogrodowe. Elektronarz?dzia Hitachi to klasa sama w sobie. Poprzez swoje sieci dystrybucji dociera do przedsi?biorstw budowlanych a tak?e osób indywidulanych, daj?c im najwy?szej jako?ci sprz?t. Przedsi?biorc? i odbiorc? indywidualnym zale?y na najwy?szej jako?ci sprz?tu, którego u?ywaj?.

Tagged with:
 

Recent Entries

You must be logged in to post a comment.