Spedycja drobnicowa

Firmy, które maj? do przewozu ?adunki zajmuj?ce ca?y kontener lub ich wi?ksz? ilo??, bez trudu znajduj? firmy transportowe gotowe przewie?? im zlecony ?adunek. Troch? wi?cej zachodu wymaga spedycja drobnicowa, gdy? trzeba skompletowa? poszczególne towary tak, aby by?y one skierowane do tego samego miejsca. Najlepiej w takim przypadku skontaktowa? si? z dobrym spedytorem , gdy? dla nich to chleb powszedni. Zazwyczaj ekspedycja drobnicy wi?cej kosztuje (w przeliczeniu na tonokilometr , brr, paskudny nowotwór s?owny, ale u?yteczny i ogólnie przyj?ty). Zasadnym jest , planuj?c transport drobnicy, skontaktowa? si? z du?? firm? spedycyjn?. Gdy? taka firma ma zazwyczaj wi?cej zlece? i w zwi?zku z tym ?atwiej im jest skoordynowa? ekspedycj? ma?ych przesy?ek. Dotyczy to zw?aszcza dalszych transportów, np. wysy?ania towarów drog? morsk? i pó?niej l?dow?. W Polsce istnieje mnóstwo firm spedycyjnych. Najstarsz? jest Hartwig, od 150 lat dzia?aj?cy na tej niwie. Z czystym sumieniem mo?na poleci? ich us?ugi, gdy? zatrudniaj? fachowców o du?ym do?wiadczeniu, po cz??ci wzi?tym „> od starszych kolegów. Maj? te? znakomite kontakty i umowy z ró?norakimi przewo?nikami – l?dowymi, morskimi i lotniczymi. ?wiadcz? wi?c kompleksowe us?ugi, co jest cenne, zw?aszcza przy transporcie towarów na dalsze odleg?o?ci.

Tagged with:

 

Recent Entries

You must be logged in to post a comment.