Uzależnienie od hazardu

Na?ogowy hazard jest bardzo podst?pn? chorob?, niszcz?c? podst?pnie umys? i cia?o. Dlatego leczenie hazardu jest konieczne dla uzale?nionych od niego. Jakie s? pocz?tki uzale?nienia i zdiagnozowanie czy jest si? ju? hazardzist?, staramy si? przedstawi? w niniejszym artykule. Nie nosi on znamion opracowania naukowego, ale s?dzimy, ?e mo?e by? przyczynkiem do u?wiadomienia sobie choroby hazardowej i konieczno?ci jej leczenia, najlepiej u do?wiadczonych terapeutów w o?rodkach leczenia uzale?nie?.

Kasyno jest dla pewnej grupy osób ciekawym miejscem. Gracze odwiedzaj? kasyna z ró?nych powodów. Niektórzy dla zabicia wolnego czasu, inni aby nauczy? si? umiej?tno?ci niezb?dnych do korzystania z gier, a dla wi?kszo?ci g?ównym celem jest zdobycie pieni?dzy. Dla wi?kszo?? graczy wizyta w kasynie, to rozrywka. Granie w gry jest przyjemne, a przyn?ta wygranej dodaje graczowi podniecenia. Graczom podnosi si? poziom adrenaliny w organizmie wysoko, ?e towarzyszy im dreszczyk emocji, kiedy ryzykuj? swoje pieni?dze na gry. Dla niektórych to uczucie mo?e by? tak uwodzicielskie i poci?gaj?ce, i? niektórzy gracze wpadaj? w ciemniejsz? stron? hazardu – uzale?nienie.

Uzale?nienie jest na?ogiem, który zniewala. Co? co rozpoczyna?o si? jako przyjemne do?wiadczenie, staje si? niekontrolowanym pragnienie, jest destrukcyjne. Niektórzy ludzie uzale?niaj? si? od alkoholu, narkotyków, seksu, jedzenia i hazardu. Gdy emocje zwi?zane z gr? przewy?szaj? wszystko inne, gracz przeszed? lini? od gracza do uzale?nienia. Hazard, podobnie jak wszystkie uzale?nienia mo?e by? katastrofalny dla danej osoby i jego rodziny.

Klub Anonimowych Hazardzistów ma list?: dwadzie?cia pyta? dla ka?dego, kto czuje si?, ?e mo?e mie? problem z hazardem.

Dwadzie?cia pyta?:

 1. Czy kiedykolwiek traci?e? czas przeznaczony na prac? lub szko?? z powodu hazardu?
 2. Czy hazard kiedykolwiek wp?yn?? na twoje ?ycie domowe?
 3. Czy hazard wp?ywa na twoj? reputacj??
 4. Mia?e? kiedykolwiek wyrzuty sumienia po grze?
 5. Czy kiedykolwiek „> uprawia?e? hazard, aby zdoby? pieni?dze na sp?at? d?ugów albo by rozwi?za? finansowe trudno?ci?
 6. Czy uprawianie hazardu powodowa?o zmniejszenie si? twojej ambicji lub skuteczno?ci?
 7. Po przegranej nie czujesz, ?e musisz wróci? najszybciej do kasyna i odrobi? swoje straty?
 8. Po wygranej mia?e? silny przymus, aby wróci? i wygra? wi?cej?
 9. Czy cz?sto grasz do ostatniej z?otówki?
 10. Czy kiedykolwiek zaci?ga?e? po?yczk?, aby sfinansowa? swój hazard?
 11. Czy kiedykolwiek sprzeda?e? co?, aby sfinansowa? hazard?
 12. By?e? niech?tny, aby u?y? „hazardowych pieni?dzy” na normalne wydatki?
 13. Czy hazard jest dla Ciebie wa?niejszy od dobra w?asnego lub Twojej rodziny?
 14. Czy kiedykolwiek uprawia?e? hazard d?u?ej ni? zaplanowa?e??
 15. Czy masz poczucie, ?e kiedykolwiek gra?e?, aby uciec od zmartwie? i k?opotów?
 16. Czy kiedykolwiek pope?ni?e? lub rozwa?a?e? pope?nienie nielegalnego czynu, aby sfinansowa? hazard?
 17. Hazard powoduje, ?e masz k?opoty ze snem?
 18. Czy k?ótnie, rozczarowania lub frustracje wywo?uj? u Ciebie impuls do hazardu?
 19. Czy kiedykolwiek mia?e? ochot? ?wi?towa? jakie? szcz??liwe wydarzenie przez kilka godzin gry?
 20. Mia?e? kiedykolwiek wyrzuty sumienia za zniszczenie siebie lub samobójstwo „kolego od stolika” w wyniku twojego hazardu?

Wi?kszo?? na?ogowych hazardzistów odpowiada twierdz?co na co najmniej siedem z tych pyta?.

Czasami ludzie my?l?, ?e mog? mie? problem i po przeczytaniu pyta? zdaj? sobie spraw?, ?e tak jest. Je?li Ty lub kto?, kogo kochasz ma problem, pami?taj ?e s? dost?pne o?rodki leczenia hazardu, bez wzgl?du na miejsce zamieszkania. Jednym z nich jest Carpe Diem z Ko?cieliska k/ Zakopanego.

W ka?dym rodzaju uzale?nienia, uzale?niony musi przyzna?, ?e ma problem. Wiele osób uzale?nionych zaprzecza temu, bagatelizuje problemy. Je?li znasz kogo?, kto jest uzale?niony od hazardu, ale odmawia sobie pomocy, warto wiedzie?, ?e istniej? organizacje, które mog? pomóc. O problemach alkoholizmu jest wiele linków do zasobów internetowych dla rodzin osób uzale?nionych, tak?e od hazardu.

Kiedy staje si? to wi?cej ni? zabaw?, to jest czas, aby uzyska? pomoc. Istnieje wiele ?róde?, gdzie uzale?niony mo?e znale?? pomoc.

Tagged with:

 

Recent Entries

You must be logged in to post a comment.